zch_km

[问题求助] 仿天麟主题修改求助


怎么把产品展示里的图片换成横排的?另外下面的文字怎么居中?
试了很多貌似都不行的!


<div class="fl"><img src="{tw.tpl}images/cont_bottome_bg.jpg"></div>

</div>

<div class="cont2" style="margin-top:3px;">

<div class="fl"><img src="{tw.tpl}images/cont_top_bg.jpg"></div>

<div class="cont_cont">

{tw:artlist limit="6" cid="4" orderby="time" titlenum="18"}

<div class="about_box">

<div class="about_tit" style="line-height:37px;">

<div class="fl"><strong style="font-size:14px; color:#a6272c; padding-left:30px;">{tv.categoryname}</strong>&nbsp;/&nbsp;<span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:11px;"> PRODUCT</span></div>

<div class="fr"><a style="color:#a6272c; font-size:10px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; padding-right:7px;" href="{tv.url}">更多&gt;&gt;</a></div>

</div>

<section class="cont cf">

<div class="c1">

<div class="ctc">

<div class="tc"> </b></div>

</div>

<div class="prod cf">

<ul>

{loop}

<li>

<p class="p-img"><a href="{lv.url}" target="_blank"><img src="{lv.imgsrc}" width="183" height="137"/></a></p>

<p class="p-name"><a href="{lv.url}" target="_blank">{lv.title}</a></p>

</li>

{/loop}

</ul>

</div>

<div class="bot"><div class="bn"></div></div>

</div>  

</div>

</section>

{/tw}#1楼
发帖时间:2014-2-19   |   查看数:0   |   回复数:4
gucaizhong
css
2014-2-19 #2楼
hphoh34
建议学习下网页前端   html 和css js
2014-2-21 #3楼
moodo
现在2.0时代了!
2014-2-21 #4楼
lilingli
怎么没有主题修改的地方,就是修改不了模板,什么情况,有谁知道吗?
2016-6-3 #5楼
游客组